ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کانونش الکترومغناطیسی

electromagnetic focusing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تنظیم باریکة الکترون‌ها در لامپ تصویر تلویزیون که در آن با تغییر دادن جریان‌های مستقیم گذرنده از پیچه‌ها میدان‌ مغناطیسی را تغییر می‌دهند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ