ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کار اصطلاح‌شناسی حوزه‌بنیاد،واژه‌گزینی حوزه‌بنیاد

domain-oriented terminology work

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بررسی همة مفاهیم یک حوزة تخصصی و تعیین روابط بین آنها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ