ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارگزینی

Adjutant General's Corps

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از ستاد نیروهای مسلح که مجری طرح‌های مربوط به مدیریت نیروهای انسانی است * مصوب فرهنگستان اول
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ