ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارساز حسابداری

accounting server

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رایانه‌ای که در شبکۀ داخلی به‌صورت خودکار هزینۀ استفاده از خدمات را محاسبه می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ