ترجمه مقاله

کارخانة لبنیات

dairy factory, creamery, dairy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

واحدی تولیدی که در آن فراورده‌های شیری تولید می‌شود
ترجمه مقاله