ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارت پرواز

boarding card

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجوز ورود مسافر به هواپیما که معمولاً شمارۀ صندلی در آن قید می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ