ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارت غیرلمسی

contactless card

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کارتی که تراشه‌ای در درون آن تعبیه شده و برای انتقال داده‌های آن کافی است آن را به پایانه نزدیک کرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ