ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارت برنامه

windscreen card

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لوحی برای نمایش مقصد و دیگر اطلاعات مربوط که معمولاً در سمت راست و پایین شیشۀ جلوی وسیلۀ نقلیۀ عمومی قرار داده می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ