ترجمه مقاله

کاتیونی

cationic

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط به کاتیون
ترجمه مقاله