ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژن نهفته

recessive gene

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ژنی که فقط در حالت جورتخمی در رُخ‌نمود ظاهر می‌شود، و در حالت ناجورتخمی نهفته باقی می‌ماند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ