ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چین

fold

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انحنـا یا خمیدگـی ساختار صفحه‏ای، مانند چینه‏های سنگ یا صفحه‏های لایه‏بندی یا برگوارگی یا رَخ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ