ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چگالی مادۀ مغذی

nutrient density

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نسبتی برای بیان مقدار مادۀ مغذی که به‌‌جای حجم مادۀ غذایی مقدار انرژی آن را مشخص می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ