ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چگالۀ بوزـ اینشتین

Bose-Einstein condensate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آنچه از فرایند چگالش بوزـ اینشتین حاصل می‌شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما