ترجمه مقاله

چگالش واگشتی

retrograde condensation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چگالش فاز بخار یک مخلوط هیدروکربن در ناحیۀ بحرانی و در تماس با فاز مایع آن هنگامی که فشار در دمای ثابت کاهش یابد یا دما در فشار ثابت افزایش یابد
ترجمه مقاله