ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چگالش واگشتی

retrograde condensation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چگالش فاز بخار یک مخلوط هیدروکربن در ناحیۀ بحرانی و در تماس با فاز مایع آن هنگامی که فشار در دمای ثابت کاهش یابد یا دما در فشار ثابت افزایش یابد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما