ترجمه مقاله

چگالش مویینه‌ای

capillary condensation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چگالش بخار برجذبیده در درون حفرات برجذبنده
ترجمه مقاله