ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چگالش بوزـ اینشتین

Bose-Einstein condensation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تراکم جمعیت حالت پایه برای سامانه‌ای از بوزون‌های تمایزناپذیر در دمایی پایین‌تر از دمای بحرانی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما