ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چگالش بوزـ اینشتین

Bose-Einstein condensation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تراکم جمعیت حالت پایه برای سامانه‌ای از بوزون‌های تمایزناپذیر در دمایی پایین‌تر از دمای بحرانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ