ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چکیدۀ پدیدآور

author abstract

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چکیده‌ای که پدیدآور اثر تهیه می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ