ترجمه مقاله

چکش

hammer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. بخشی از سازوکار پیانو که به سیم‌ها ضربه می‌زند 2. نوعی کوبه که برای نواختن بر برخی سازهای کوبه‌ای به ‌کار می‌رود
ترجمه مقاله