ترجمه مقاله

چکشی باپاشنه

martelé au talon (fr.)

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی کمانه‌کشی که در آن نوازنده صداها را با یک خیز قوی و کوتاه، بدون برداشتن کمانه از روی سیم و با استفاده از قسمت نزدیک به محل گرفتنِ کمانه، در انتهای صداها اجرا می‌کند
ترجمه مقاله