ترجمه مقاله

چپقی شمع

spark plug cap, spark plug connector, plug lead connector, plug cap

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قطعه‌ای که سیم شمع را به شمع اتصال می‌دهد
ترجمه مقاله