ترجمه مقاله

چنارسانان

Proteales

واژه‌های مصوب فرهنگستان

راسته‌ای از دولپه‌ای‌ها با گل‌های پیرامادگی (perigynous) و کاسۀ گلبرگ‌نمای (corolla-like) چهارقطعه‌ای که یا گلبرگ واقعی ندارند یا تعداد گلبرگ‌هایشان کاهش یافته است؛ این راسته سه تیره دارد که یکی از آنها ثعله‌باقلائیان است که ازلحاظ ریخت‌شناسی با بقیه فرق دارد
ترجمه مقاله