ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چم‌ورز

gymnast

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ورزشکاری که به چم‌ورزی می‌پردازد متـ . ژیمناست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ