ترجمه مقاله

چسب

adhesive

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ماده‏ای چسبناک که برای اتصال دو جسم جامد به کار رود
ترجمه مقاله