ترجمه مقاله

چسب آب‌پایه

water-based adhesive, water-born adhesive

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چسبی که مادۀ چسبندۀ آن در آب حل شده‌ باشد
ترجمه مقاله