ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چرب‌مایۀ چندمنظوره

all-purpose shortening

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی چرب‌مایه با نامیزه یا بدون آن که دامنۀ مومسانی (plasticity) وسیع دارد و از آن برای پختن و سرخ کردن استفاده می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ