ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چراغ مخابرة آلدیس

Aldis lamp, signal lamp, Morse lamp

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی چراغ علامت‌دهی قابل‌حمل که از آن برای مخابرة دستی پیام بین دو یا چند شناور سطحی یا میان یک شناور سطحی و واحدهای پروازی استفاده می‌شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما