ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چراغ اضطرار

distress light

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چراغی که روشن شدن آن در کشتی وضعیت اضطراری را نشان می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ