ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چای‌خانۀ بین‏راهی

transport cafe

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محلی برای عرضۀ چای و نوشیدنی‌های معمولی دیگر در کنار جاده به‏ویژه برای رانندگان ماشین‌های سنگین
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ