ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاکنایی‏شده

glottalized

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی یک واحد آوایی که در آن بست چاکنایی به‌صورت تولید دومین به آوا افزوده می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ