ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکرنما

mock-up

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نمونه‏ای از هواگَرد یا سایر تجهیزات که معمولاً در اندازۀ واقعی طراحی و ساخته می‏شود و پس از بررسی و مطالعه بر روی آن، هواگَرد یا وسیلۀ مورد نظر اصلی ساخته می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ