ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پیچک‌وار

cissoid

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خمی به معادله y2(2a-x)=x3 در دستگاه مختصات دکارتی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما