ترجمه مقاله

پیچک‌وار

cissoid

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خمی به معادله y2(2a-x)=x3 در دستگاه مختصات دکارتی
ترجمه مقاله