ترجمه مقاله

پیوند یک‌سویه

dative bond, coordinate bond, coordinate valence

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پیوند شیمیایی بین دو اتم که در آن، یکی از دو اتم، زوج الکترون مشترک را تأمین می‏کند
ترجمه مقاله