ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیوندینۀ پُرکننده

filler graft

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پیوندینه‌ای از بافت چربی یا قطعۀ استخوان یا غضروف خشک‌شده که برای پر کردن حفره‌ها و فضاهای خالی ناشی از جراحت‌ها به ‌کار می‌رود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ