ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیمایش برداشت

survey traverse

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← پیمایش زاویه‌ای
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ