ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیش‌نقشۀ بارچینی

prestowage plan

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نقشه‌ای که متصدیان پیش از شروع بارچینی به کارگران بارچینی می‌دهند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ