ترجمه مقاله

پیش‌رس

scratch race, scratch 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از مسابقات راهه که برای مردان در پانزده کیلومتر و برای زنان در ده کیلومتر برگذار می‌شود و در آن برنده رکاب‌زنی است که زودتر از خط پایان عبور کند
ترجمه مقاله