ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیش‌دارو

prodrug

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر ترکیبی که اثر داروشناختی خود را پس از استحالۀ زیست‌شیمیایی نشان دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ