ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیشگام

pioneer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بنگاهی که برای اولین بار وارد یک بازار می‌شود متـ . پیش‌رو first mover
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ