ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیشامغز

prosencephalon, forebrain, forebrain vesicle

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از مغز که از بخش پیشین سه حفرۀ اولیۀ لولۀ عصبی رویانی تکوین یافته است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ