ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوکۀ معدنی

clinker

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی مصالح برای استفاده در زیراساس با حداکثر 50 میلی‌متر ضخامت که خوب پخته و دانه‌بندی شده باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ