ترجمه مقاله

پوش نوار

cassette 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محفظه‏ای که در آن نوار مغناطیسی صوتی یا تصویری، در دو جهت حرکت کند
ترجمه مقاله