ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پوش‌رنگ مقاوم‌به‌اسید

acid-resistant paint

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ماده‌ای پوششی که در شرایط معینی در برابر اسید مقاوم است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما