ترجمه مقاله

پوش‌رنگ ضدخزه

antifouling paint, antifouling composition

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مادۀ پوششی بدنۀ سازه‌های غوطه‌ور در آب یا در تماس با آن که از چسبیدن و رشد موجودات دریایی بر سازه‌ها جلوگیری می‌کند متـ . پوش‌رنگ ضدجرم
ترجمه مقاله