ترجمه مقاله

پوشش‌دهی آندشی

anodized coating

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تشکیل پوسۀ (film) اکسیدی سنگین بر روی فلز ازطریق فرایند آندش متـ . پوشانش آندشی
ترجمه مقاله