ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پوشش‌دهی آندشی

anodized coating

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تشکیل پوسۀ (film) اکسیدی سنگین بر روی فلز ازطریق فرایند آندش متـ . پوشانش آندشی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما