ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوشش آندی

anodic coating

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندی برق‌کافتی برای ایجاد لایۀ اکسیدی محافظتی یا تزیینی بر روی سطح که در آن فلز، آند به شمار می‌آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ