ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پهن‌شدگی فشاری

pressure broadening

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پهن‌شدگی خطوط طیفی براثر افزایش آهنگ برخورد ناشی از افزایش فشار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ